ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು - WhatsHelp.io widget --> /WhatsHelp.io widget